به گزارش مرزداران ؛ آیین همبستگی اجتماعی دانشگاهیان با جنبش عمومی نفس در اعلام همبستگی با مردم آمریکا با حضور دانشجویان ، اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد و ریاست دانشگاه پیام نور  با همکاری بسیج اساتید ، بسیج دانشجویی و معاونت فرهنگی در دانشگاه ازاد اسلامی واحد ماکو  برگزار شد .

در این برنامه حسین قویدل مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه های ماکو طی سخنان کوتاهی ضمن برشمردن جنایات امریکا و قانونی شدن تبعیض نژادی در آن کشور گفت : برخورد ظاللمانه با جنبش نفس در امریکا نقاب از چهره دروغین حامیان حقوق بشر انداخته و انها را در دنیا رسوا نمود .

در پایان این برنامه طومار اعلام همبستگی با مردم امریکا توسط دانشگاهیان به امضا رسید .