افزونه پارسی دیت را نصب کنید Sunday, 21 July , 2024

آمریکا باید بفهمد کاری که می کند غلط است این را شما باید بفهمانید شما ملت نه دولت

۳۱اردیبهشت
آمریکا باید بفهمد کاری که می کند غلط است این را شما باید بفهمانید شما ملت نه دولت

آمریکا باید بفهمد کاری که می کند غلط است این را شما باید بفهمانید شما ملت نه دولت

رئیس جمهور گفت :ما در برابر تحریم آمریکا باید با اراده خود بایستیم آمریکا باید بفهمد کاری که می کند غلط است این را شما باید بفهمانید شما ملت نه دولت لذا در این بحث استانهای مرزی خیلی راحت میتوانند راحت تحریم را دور بزنند ، مناطق آزاد هم این ویژگی ها را دارند ما در فروش نفت داریم تحریم را دور می زنیم .