افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 1 March , 2024

اعتکاف در ماکو

۱۷بهمن
اعتکاف لحظه های ناب با خدا بودن

اعتکاف لحظه های ناب با خدا بودن

مردم متدین شهرستان ماکو در ایام بیض با سه روز گوشه نشینی برای عبادت مشغول اعتکاف شدند .