افزونه پارسی دیت را نصب کنید Monday, 27 May , 2024

اعلان عزای حسینی در ماکو

۱۹شهریور
مراسم اعلان عزای حسینی

مراسم اعلان عزای حسینی

مراسم اعلان عزای حسینی با حضور هیئت های مذهبی ، هیئت امناهای مساجد و مادحین در ماکو برگزار شد .