افزونه پارسی دیت را نصب کنید Tuesday, 16 April , 2024

اگر در دولت سوء مدیریت شده مسئولین باید از مردم عذر خواهی کنند

۱۲مرداد
اگر در دولت سوء مدیریت شده مسئولین باید از مردم عذر خواهی کنند

اگر در دولت سوء مدیریت شده مسئولین باید از مردم عذر خواهی کنند

امام جمعه ماکو گفت : انتظار داریم مسئولین در تلوزیون با مردم صحبت کنند اگر سوء مدیریت شده عذر خواهی کنند یاتعدادی از وزیران را عوض کنند چرا که این مردم نجیب هستند و اگر در کشور های دیگر ای وضع بود مردم از یقه های مسئولین میچسبیدند .