افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 19 April , 2024

بازدید کاروان راهیان نور شمال غرب کشور از مناطق عملیاتی

۰۸شهریور
بازدید کاروان راهیان نور ماکو از مناطق عملیاتی شمال غرب کشور

بازدید کاروان راهیان نور ماکو از مناطق عملیاتی شمال غرب کشور

کاروان راهیان نور شمال غرب کشور ماکو از مناطق عملیاتی بورالان و و چشمه ثریا دیدن کردند .