افزونه پارسی دیت را نصب کنید Saturday, 20 July , 2024

باید نمایندگان مجلس به این درجه از درک برسند که مجلس عصاره ملت است

۰۱تیر
باید نمایندگان مجلس به این درجه از درک برسند که مجلس عصاره ملت است

باید نمایندگان مجلس به این درجه از درک برسند که مجلس عصاره ملت است

امام جمعه ماکو گفت : قانونگذاران و تصویب کنندگان قانون باید قانونی که تصویب میشود مورد توجه قرار دهند تا دوباره کاری در اصلاح آن نشود و خدشه ای بر زندگی مردم وارد نشود .