افزونه پارسی دیت را نصب کنید Tuesday, 23 April , 2024

تیم اقتصادی دولت باید جلوی بی ثباتی در بازار سکه و عرض را بگیرد

۱۸آبان
تیم اقتصادی دولت باید جلوی بی ثباتی در بازار سکه و عرض را بگیرد

تیم اقتصادی دولت باید جلوی بی ثباتی در بازار سکه و عرض را بگیرد

امام جمعه ماکو گفت :مردم در این برهه از زمان مطالباتی از تیم اقتصادی دولت ، به ویژه وزیر اقتصاد دارند و ان عبارت است ازاولا تورم را کنترل کنند دوم جلوی بی ثباتی که در بازار سکه و ارز ایجاد شده  را بگیرند سوم نقدینگی در دست مردم را مهار کنند و این نقدینگی را به طرف تولید هدایت کنند.