افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 19 April , 2024

دبیرستان شهید دستغیب ماکو

۲۹مهر
دانش آموزان ، سربازان حقیقی انقلاب و تامین کننده امنیت فرهنگی جامعه هستند

دانش آموزان ، سربازان حقیقی انقلاب و تامین کننده امنیت فرهنگی جامعه هستند

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ماکو در نشست صمیمی با دانش آموزان دبیرستان شهید دستغیب ماکو گفت : امروزه امنیت فرهنگی را شما دانش آموزان وسربازان حقیقی انقلاب ، باید تامین کنید لذا این شما هستید که تداوم بخش اسلام ، انقلاب و راه شهدایی چون حسین فهمیده هستید .