افزونه پارسی دیت را نصب کنید Sunday, 19 May , 2024

سرانه ورزشی ماکو

۱۴بهمن
نارضایتی فرماندار ماکو از سرانه ورزشی ماکو

نارضایتی فرماندار ماکو از سرانه ورزشی ماکو

فرماندار ماکو گفت : سرانه ورزشی در شهرستان ماکو ۳۶ سانتی متر مربع یعنی زیر نیم متر مربع است که قابل قبول نیست .