افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 1 March , 2024

سو چرشنبه سی

22اسفند
یئل چرشنبه سی

یئل چرشنبه سی

مراسم سنتی و آئینی یئل چرشنبه سی در روستای بارون شهرستان ماکو برگزار شد.