افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 1 March , 2024

شورای برنامه ریزی استان

۱۷تیر
۹۱ مصوبه عمرانی و اقتصادی حاصل سفر دو روزه استاندار آذربایجان غربی به شهرستان ماکو

۹۱ مصوبه عمرانی و اقتصادی حاصل سفر دو روزه استاندار آذربایجان غربی به شهرستان ماکو

استاندار آذربایجان غربی گفت : 76 مصوبه عمرانی و 15 مصوبه اقتصادی مصوبات جلسای برنامه ریزی استان میباشد که عمده مصوبات در حوزه عمرانی و زیر ساختی و روبنایی در حوزه راه های اصلی شهرستان ، راه های روستایی  ، بحث حمل و نقل ، در بحث توسعه فضای آموزشی ، تکمیل پروژه های نیمه تمام حوزه آموزشی ، بحث تکمیل پروژه های بهداشتی و درمانی در مناطق شهری و روستایی میباشد.