افزونه پارسی دیت را نصب کنید Wednesday, 17 July , 2024

صدای شهروند در ماکو

۰۶تیر
گرانی صدای مردم ماکو را درآورد (سخنی با مسئولین )

گرانی صدای مردم ماکو را درآورد (سخنی با مسئولین )

گرانی و افزایش یکباره قیمت مرغ و عدم رسیدگی مسئولین صدای مردم شهرستان ماکو را دراورد .