افزونه پارسی دیت را نصب کنید Sunday, 14 July , 2024

صفر محمد زاده

۰۸آذر
باید از ظرفیت بسیج در نهاد نماز جمعه استفاده شود

باید از ظرفیت بسیج در نهاد نماز جمعه استفاده شود

امام جمعه ماکو گفت در جلسه ستاد برگزاری نماز جمعه گفت :باید از ظرفیت بسیج در نهاد نماز جمعه استفاده کنیم امروز بسیج در همه جا باید حضور داشته باشد چرا که رهبر گفت بسیج یک نیروی آماده بکار در هنگام نیاز جامعه است پس در اینجا نیز ما باید از این ظرفیت استفاده کنیم