افزونه پارسی دیت را نصب کنید Wednesday, 24 July , 2024

ضعف موجود در مسائل اقتصادی کشور ناشی از ضعف مدیریتی میباشد

۲۶مرداد
ضعف موجود در مسائل اقتصادی کشور ناشی از ضعف مدیریتی میباشد

ضعف موجود در مسائل اقتصادی کشور ناشی از ضعف مدیریتی میباشد

امام جمعه موقت ماکو گفت :در جامعه اسلامی احتکار مواد غذایی و مایحتاج ضروری مردم قابل قبول نبوده و این از گناهان کبیره میباشد