افزونه پارسی دیت را نصب کنید Tuesday, 16 April , 2024

مراسم اعلان عزای حسینی

۱۹شهریور
مراسم اعلان عزای حسینی

مراسم اعلان عزای حسینی

مراسم اعلان عزای حسینی با حضور هیئت های مذهبی ، هیئت امناهای مساجد و مادحین در ماکو برگزار شد .