افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 24 May , 2024

مشکل تراشی برای بازاریان توسط تعزیرات

۰۶تیر
گرانی صدای مردم ماکو را درآورد (سخنی با مسئولین )

گرانی صدای مردم ماکو را درآورد (سخنی با مسئولین )

گرانی و افزایش یکباره قیمت مرغ و عدم رسیدگی مسئولین صدای مردم شهرستان ماکو را دراورد .