افزونه پارسی دیت را نصب کنید Wednesday, 17 April , 2024

منشا وحدت بین امت اسلامی وجود پیامبر اکرم (ص) می باشد

۲۵آبان
منشا وحدت بین امت اسلامی وجود پیامبر اکرم (ص) می باشد

منشا وحدت بین امت اسلامی وجود پیامبر اکرم (ص) می باشد

امام جمعه ماکو گفت : رفع بسیاری از نیازمندیهای  مستمندان و گشوده شدن بسیاری از گره های اقتصادی با سنت وقف عملی  میباشد .