افزونه پارسی دیت را نصب کنید Sunday, 14 July , 2024

میر قاسم موسوی

۱۹شهریور
مراسم اعلان عزای حسینی

مراسم اعلان عزای حسینی

مراسم اعلان عزای حسینی با حضور هیئت های مذهبی ، هیئت امناهای مساجد و مادحین در ماکو برگزار شد .