افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 19 April , 2024

نوری نسب

۰۳اسفند
را‏هکار اساسی در رفع مشکلات اقتصادی کشور پیگیری اقتصاد مقاومتی می باشد

را‏هکار اساسی در رفع مشکلات اقتصادی کشور پیگیری اقتصاد مقاومتی می باشد

امام جمعه ماکو گفت : مبادا جوانان فریب آدرس‏های غلط دشمن در مواجهه با مشکلات اقتصادی کشور را بخورند لذا را‏هکار اساسی در رفع مشکلات اقتصادی کشور پیگیری اقتصاد مقاومتی می باشد