افزونه پارسی دیت را نصب کنید Monday, 26 February , 2024

پنل خورشیدی

13اسفند
۳۰ عدد پنل خورشیدی سیار به عشایر کوچ نشین شهرستان ماکو اهدا شد

۳۰ عدد پنل خورشیدی سیار به عشایر کوچ نشین شهرستان ماکو اهدا شد

رئیس اداره برق شهرستان ماکو گفت: با توجه به اینکه کوچ نشینان مرتب در حال کوچ بوده و امکانات برق رسانی در ارتفاعات وجود ندارد با استفاده از این پنل‌ها می‌توانند از نعمت برق برخوردار باشند.