افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 21 June , 2024

کارشناس و تحلیل گر مسائل سیاسی و اجتماعی

۱۰اسفند
رهبر انقلاب در مورد عبرت کشورها از مسئله اوکراین چه فرمودند ؟

رهبر انقلاب در مورد عبرت کشورها از مسئله اوکراین چه فرمودند ؟

دکتر حسین قویدل کارشناس و تحلیل گر مسائل سیاسی و اجتماعی