افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 1 March , 2024

کاشت مکانیزه پسته و گردوی گرمسیری  در منطقه ازاد ماکو

۱۵اسفند
آغاز بزرگترین رویداد درختکاری کشور در منطقه آزاد ماکو
با کاشت ۲۲۰ هزار اصله درخت صورت می گیرد

آغاز بزرگترین رویداد درختکاری کشور در منطقه آزاد ماکو

همزمان با روز درختکاری و آغاز کاشت ۲۲۰ هزار اصله درخت مثمر در منطقه آزاد ماکو، بزرگترین رویداد درختکاری کشور در این منطقه اجرا می شود.