افزونه پارسی دیت را نصب کنید Wednesday, 24 July , 2024

بارقه های گرم دل فقرا در مقابل چهارشنبه سوزی

۲۳اسفند
امیدهای بر باد رفته فقرا در مقابل چهارشنبه سوزی

امیدهای بر باد رفته فقرا در مقابل چهارشنبه سوزی

صدقه دادن و کمک به فقرا به جای اختصاص هزینه های سرسام آور برای خرید مواد محترقه باعث مرتفع شدن بسیاری از مشکلات این قشر ضعیف می شود.