افزونه پارسی دیت را نصب کنید Monday, 26 February , 2024

توسعه گردشگری

02بهمن
توسعه گردشگری مناطق آزاد ماکو و ارس با هم افزایی تحقق می یابد
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو:‌

توسعه گردشگری مناطق آزاد ماکو و ارس با هم افزایی تحقق می یابد

مدیر عامل سازمان منطقه ازاد ماکو گفت :در کنار رقابت سالم که موجب توسعه می شود باید از ظرفیت ها و فرصت های بین۲ منطقه آزاد ماکو و ارس در راستای توسعه همه جانبه این مناطق بهره جست.