افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 19 April , 2024

رییس تبلیغات اسلامی ماکو

۱۹شهریور
مراسم اعلان عزای حسینی

مراسم اعلان عزای حسینی

مراسم اعلان عزای حسینی با حضور هیئت های مذهبی ، هیئت امناهای مساجد و مادحین در ماکو برگزار شد .