افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 24 May , 2024

سالن حجاب ماکو

۰۳اسفند
سهل انگاری برخی مسئولین باعث داغدار شدن یک خانواده نزدیک عید شد

سهل انگاری برخی مسئولین باعث داغدار شدن یک خانواده نزدیک عید شد

 سهل انگاری برخی از مسئولین نسبت به عدم نظارت بر کمربندی کناری مسیر فلکه شیر تا سه راهی باغچه جوق ماکو باعث داغدار شدن یک خانواده نزدیک عید نوروز شد.