افزونه پارسی دیت را نصب کنید Saturday, 20 July , 2024

شهید محمد اذربان

۱۳اردیبهشت
دیدار مسئولین از خانواده شهید نیروی انتظامی

دیدار مسئولین از خانواده شهید نیروی انتظامی

مسئولین شهرستانی به مناسبت هفته جوان با خانواده شهید جوان نیروی انتظامی دیدار کردند .