افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 21 June , 2024

مربی عقیدتی سیاسی و استاد دانشگاه های شهرستان خوی

۲۰اردیبهشت
شهید مطهری در جهاد تبیین پیشرو بود
مربی عقیدتی سیاسی و استاد دانشگاه های شهرستان خوی :

شهید مطهری در جهاد تبیین پیشرو بود

مربی عقیدتی سیاسی و استاد دانشگاه های شهرستان خوی گفت : وقتی روز شهادت استاد مطهری را روز معلم نامگذاری می کنند یعنی من و شما باید عقیده مطهری را برای خود الگو قرار دهیم .