افزونه پارسی دیت را نصب کنید Sunday, 19 May , 2024

کارگران نقش اصلی را در تولید با کیفیت برعهده دارند

۱۱اردیبهشت
کارگران نقش اصلی را در تولید با کیفیت برعهده دارند

کارگران نقش اصلی را در تولید با کیفیت برعهده دارند

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: ارتقای کیفیت تولید در تحقق رشد تولید و مهار تورم ضروری است و کارگران نقش اصلی را در تولید با کیفیت برعهده دارند.