افزونه پارسی دیت را نصب کنید Wednesday, 24 July , 2024

بهترین راه برای رفع فشار دشمن مستحکم کردن قدرت درونی کشور است

۲۰مهر
بهترین راه برای رفع فشار دشمن مستحکم کردن قدرت درونی کشور است

بهترین راه برای رفع فشار دشمن مستحکم کردن قدرت درونی کشور است

امام جمعه ماکو گفت : برای فشار دشمن هیچ گونه پایانی متصور نیست بهترین راه برای رفع فشار دشمن مستحکم کردن قدرت درونی کشور است پس تازمانی که ما روی پای خود وا نایستاده ایم امریکا هیچوقت مشکل ما را حل نخواهد کرد زمانی دشمن از ما دست خواهد کشید که از ما راضی باشد .