افزونه پارسی دیت را نصب کنید Friday, 24 May , 2024

میوه عید

۰۵اسفند
کنترل و نظارت جدی بازرسین بر قیمت ها باید آثار خود را در بازار نشان دهد
فرماندار ماکو:

کنترل و نظارت جدی بازرسین بر قیمت ها باید آثار خود را در بازار نشان دهد

فرماندار ماکو گفت: نظارت ها بر بازار باید طوری باشد که مردم آن را احساس کنند لذا کنترل و نظارت جدی بازرسین بر قيمت ها باید آثار خود را در بازار نشان دهد.